POLITYKA PRYWATNOŚCI, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA COOKIES PORTALU MUNICYPALNE.PL

treść obowiązująca od dnia 1 października 2020 rokuADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest NWAF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, e-mail: kontakt@municypalne.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS  0000777527, nr NIP 5252782418, nr REGON 382920606, kapitał zakładowy 25.000,00 zł, wpłacony w całości.ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH, ŹRÓDŁA ICH POZYSKANIA

Źródłem danych przetwarzanych przez administratora są dane podane dobrowolnie przez użytkownika poprzez wypełnienie formularza w trakcie rejestracji konta w portalu Municypalne.pl lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

Użytkownik podaje co najmniej nazwę użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasło służące do logowania w portalu. W przypadku formularza kontaktowego wymagane jest jedynie podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz treści wiadomości, a podanie imienia, nazwiska, firmy i numeru telefonu jest dobrowolne.

Użytkownik korzystający z usług płatnych i pragnący otrzymać fakturę VAT podaje ponadto imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby oraz numer NIP (przy czym konieczność podania numeru NIP w celu otrzymania faktury dotyczy tylko usługobiorców niebędących osobami fizycznymi).

Dane osobowe użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji konta ani nie wysłali zapytania przez formularz kontaktowy nie są przetwarzane.

Dane osobowe nie są profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.PODSTAWA PRZETWARZANYCH DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika jest:

 • zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) – w zakresie danych niezbędnych do wykonania umowy i w odniesieniu do użytkowników, z którymi administratora łączy umowa
 • udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO)
 • prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO)PODMIOTY MAJĄCE DOSTĘP DO DANYCH

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące usługi w zakresie hostingu danych portalu i utrzymania strony internetowej portalu. Lista takich podmiotów jest udostępniana na żądanie użytkownika.PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

Użytkownik może żądać:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienia danych osobowych.

Niezależnie od powyższych praw, użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

W celu skorzystania z przysługujących mu praw, użytkownik powinien skontaktować się z wydawcą portalu pod adresem poczty elektronicznej kontakt@municypalne.pl.

Prawa te przysługują w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W przypadku niewystąpienia tych przesłanek, administrator może odmówić realizacji żądania użytkownika, zwłaszcza jeżeli realizacja żądania uniemożliwiałaby dalsze przetwarzanie danych użytkownika w niezbędnych i prawnie uzasadnionych celach. W pozostałych przypadkach administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie.

Użytkownik, który uzna, że jego dane są przetwarzanie niezgodnie z prawem, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest dla użytkownika miejscem zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia ewentualnego naruszenia przepisów.CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia na rzecz użytkownika usług drogą elektroniczną, a w przypadku danych przekazanych przy użyciu formularza kontaktowego – w celu odpowiedzi na wiadomość (pytanie). W przypadku użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu przesyłania im oferty handlowej. Dane są przechowywane również na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń.OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przechowywane przez administratora przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, udzielenia odpowiedzi na pytanie, a w przypadku użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im oferty handlowej, również przez okres umożliwiający przesłanie im takiej oferty. Po tym czasie dane mogą być nadal przechowywane wyłącznie na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń.POLITYKA COOKIES

Pliki cookies czyli tzw. “ciasteczka” są wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania portalu, w tym w celu optymalizacji działania portalu i dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika.

Pliki cookies pozwalają m.in. wykryć cechy sprzętu i oprogramowania, z którego korzysta użytkownik, np. kraj czy obszar z którego uzyskano dostęp do portalu, typ sprzętu, rozdzielczość i na podstawie tych danych dobrać sposób wyświetlania stron portalu dostosowany do potrzeb użytkownika. Mogą też np. służyć zapobieganiu wyświetlaniu treści zbędnych dla danego użytkownika, np. prośby o zapisanie do newslettera użytkownikom, którzy już dokonali subskrypcji.

Innym zastosowaniem plików cookies jest zbieranie danych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez podmioty trzecie, w tym w szczególności:

 • Google Analytics, administratorem plików cookies tego narzędzia jest Google Inc z siedzibą w USA, a szczegóły dostępne są pod tym adresem),
 • Linkedin, administratorem plików cookies tego narzędzia jest LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii, a szczegóły dostępne są pod tym adresem)
 • Twitter, administratorem plików cookies tego narzędzia jest Twitter Inc z siedzibą w USA, a a szczegóły dostępne są pod tym adresem),
 • Facebook, administratorem plików cookies tego narzędzia jest Facebook Inc z siedzibą w USA, a szczegóły dostępne są pod tym adresem).

Ustawienia dotyczące plików cookies użytkownik może zmienić samodzielnie w dowolnym momencie. W szczególności użytkownik może określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania za ich pomocą dostępu do sprzętu komputerowego użytkownika. Zmiana ustawień może nastąpić poprzez edycję ustawień przeglądarki internetowej.

W szczególności w większości popularnych przeglądarek internetowych dostępne są zmiany ustawień polegające na:

 • blokadzie automatycznej obsługi plików cookies,
 • każdorazowym informowaniu użytkownika o zamieszczeniu plików cookies na jego urządzeniu,
 • usunięciu dotychczas wykorzystywanych plików cookies.

Pełna informacja o obsłudze plików cookies i możliwości personalizacji ustawień dotyczących tych plików dostępna jest w dokumentacji i opcjach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.