REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ PORTAL MUNICYPALNE.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

treść obowiązująca od dnia 1 października 2020 roku§ 1
Zakres Regulaminu, zasady jego udostępniania i zmieniania

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez portal Municypalne.pl, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.municypalne.pl, dalej zwanego Portalem.
 2. Portal Municypalne.pl jest witryną internetową o charakterze informacyjnym, prezentującą aktualności i dane na temat finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz obligacji emitowanych przez te jednostki.
 3. Korzystanie z Portalu oraz z Usług oferowanych za pośrednictwem Portalu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na zasady i warunki określone w Regulaminie.
 4. Zgodnie z art. 3a Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), dalej zwanej Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, świadczenie usług opisanych w Regulaminie, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, podlega przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne bądź nieskuteczne, nie będzie to wpływało na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 6. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie www.municypalne.pl/regulamin oraz dostarczany nieodpłatnie Usługobiorcy na każde jego żądanie.
 7. Regulacje dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych Usługobiorców stanowi Polityka Prywatności dostępna pod adresem www.municypalne.pl/rodo.
 8. Wydawca ma prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany przepisów dotyczących zagadnień opisywanych Regulaminem,
  2. decyzji wydanej przez właściwy organ administracji lub orzeczenia sądowego, dotyczących zagadnień opisywanych Regulaminem,
  3. konieczności uregulowania kwestii wcześniej w Regulaminie nieuregulowanych,
  4. konieczności poprawy poziomu Usług lub obsługi Usługobiorców,
  5. konieczności uściślenia postanowień Regulaminu.
 9. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani przez przesłanie im informacji na adres poczty elektronicznej wskazany w ustawieniach Konta oraz poprzez komunikat umieszczony w Portalu, co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien poinformować o tym Wydawcę co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług.
 10. Do kwestii nieuregulowanych w Regulaminie należy stosować odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy:
  1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287),
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną,
  3. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1145).§ 2
Znaczenie pojęć


Pojęcia użyte w Regulaminie, pisane w nim wielką literą i niezdefiniowane w innych fragmentach Regulaminu należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Formularz – formularz rejestracyjny na stronie internetowej www.municypalne.pl, poprzez którego wypełnienie Usługobiorca przesyła swoje dane Wydawcy w celu umożliwienia świadczenia przez Wydawcę Usług na rzecz Usługobiorcy
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (rozumiana jako nieubezwłasnowolniona osoba pełnoletnia, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych)
 3. Konto – indywidualne dane dostępowe do Portalu przypisane do Usługobiorcy w wyniku wypełnienia Formularza. Dostęp do konta może być płatny lub bezpłatny. Konto płatne umożliwia dostęp do większej ilości zasobów Portalu niż konto bezpłatne.
 4. Portal – Portal internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.municypalne.pl, prowadzony przez Wydawcę.
 5. Usługi – usługi świadczone przez Wydawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną, pojęcie to obejmuje zarówno usługi świadczone odpłatnie jak i te świadczone nieodpłatnie.
 6. Usługi Premium – Usługi świadczone odpłatnie.
 7. Usługi Standardowe – Usługi świadczone nieodpłatnie.
 8. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, korzystająca z Usług odpłatnie lub nieodpłatnie.
 9. Wydawca – NWAF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, e-mail: kontakt@municypalne.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS  0000777527, nr NIP 5252782418, nr REGON 382920606, kapitał zakładowy 25.000,00 zł, wpłacony w całości.§ 3
Usługi

 1. Wydawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi polegające na:
  1. udostępnianiu danych finansowych jednostek samorządu terytorialnego („JST”),
  2. udostępnianiu danych o obligacjach wyemitowanych przez JST,
  3. umożliwianiu wyszukiwania JST i obligacji na podstawie wybranych kryteriów,
  4. udostępnianiu artykułów prasowych i materiałów edukacyjnych na temat finansów JST i obligacji JST

na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. W przypadku świadczenia Usług Standardowych, Usługobiorcy może być udostępniany mniejszy zakres zasobów Portalu niż w przypadku świadczenia Usług Premium.
 2. Do prawidłowego korzystania z Usług niezbędny jest sprzęt komputerowy lub urządzenia mobilne z dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem (przeglądarką internetową).
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi Usługami, Wydawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
 4. Nazwa, logo, wygląd graficzny i sposób funkcjonowania Portalu, a także wykorzystywane przez Portal oprogramowanie, baza danych i inne elementy (w tym graficzne) Portalu, za wyjątkiem elementów pochodzących od osób trzecich, stanowią własność Wydawcy i są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Baza danych jest również chroniona przepisami ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.
 5. W przypadku udostępnienia możliwości zamieszczania na Portalu treści przez Usługobiorcę, Usługobiorcy zakazuje się zamieszczania na Portalu treści o charakterze bezprawnym.§ 4
Opłaty za Usługi

 1. Dostęp od Usług Standardowych nie wymaga wypełniania Formularza ani wnoszenia opłat, przy czym Usługobiorca który wypełni Formularz, tj. będzie posiadał Konto, uzyska po zalogowaniu do Konta dostęp do większej ilości zasobów Portalu niż Usługobiorca nieposiadający Konta lub niezalogowany, ale mniejszą niż Usługobiorca korzystający z Usług Premium.
 2. Wysokość opłat za korzystanie z Usług Premium jest podawana na stronie www.municypalne.pl/cennik lub udostępniana w odpowiedzi na zapytanie. Zapytania można składać po adresem poczty elektronicznej kontakt@municypalne.pl lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego.
 3. Informacja o całkowitej cenie Usług Premium, wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile będzie on należny, jest przekazywana Usługobiorcy przed podjęciem decyzji o nabyciu tych Usług.
 4. Usługobiorca zainteresowany nabyciem Usług Premium poprzez przesłanie informacji o chęci ich nabycia na adres kontakt@municypalne.pl. Informacja taka powinna zawierać adres e-mail lub nazwę użytkownika Konta, na którym mają być uruchomione Usługi Premium oraz informację o wybranym przez Usługobiorcę okresie rozliczeniowym. Informacja ta traktowana jest jako akceptacja oferty nabycia Usług Premium, składanej Usługobiorcy przez Wydawcę.
 5. Płatność za Usługi Premium następuje przelewem bankowym na rachunek podany na stronie www.municypalne.pl/cennik, z góry za każdy okres rozliczeniowy. Okres rozliczeniowy może zostać wybrany przez Usługobiorcę zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wydawcę.
 6. Wydawca uruchomi Usługobiorcy dostęp do Usług Premium najpóźniej w dniu roboczym przypadającym pod dniu zaksięgowaniu płatności za te Usługi na koncie Wydawcy, a w przypadku Usługobiorcy będącego Konsumentem – 14 dni po zawarciu umowy o świadczenie Usług Premium, chyba że Usługobiorca będący Konsumentem wyraził wyraźną zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług Premium przed upływem okresu odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usług Premium następuje poprzez przypisanie do Konta Usługobiorcy parametrów umożliwiających dostęp do płatnych zasobów Portalu
 7. Wydawca może udostępnić Usługi Premium w cenie niższej niż oferowana lub zupełnie nieodpłatnie przez ograniczony czasowo okres próbny, którego długość może być swobodnie ustalana przez Wydawcę.
 8. Wydawca nie pobiera od Usługobiorcy kaucji.
 9. Wydawca nie żąda udzielenia gwarancji finansowych.§ 5
Rejestracja i Konto

 1. Usługobiorca, w celu utworzenia Konta, wypełnia Formularz, podając co najmniej następujące dane:
  1. adres poczty elektronicznej (e-mail),
  2. hasło,
  3. imię i nazwisko lub nazwę firmy
  4. adres zamieszkania lub adres siedziby
  5. numer NIP (dotyczy tylko Usługobiorców niebędących osobami fizycznymi),

przy czym dane w lit. c-e powyżej Usługobiorca powinien podać jeżeli pragnie uzyskać fakturę VAT za Usługi Premium, a uzupełnienie tych danych jest możliwe również po utworzeniu Konta.

 1. Usługobiorca przed wysłaniem Formularza zapoznaje się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i składa oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści. Formularz złożony bez takiego oświadczenia nie będzie przyjęty.
 2. Wydawca może przed utworzeniem Konta zażądać weryfikacji adresu e-mail poprzez wysłanie na ten adres linku weryfikującego, którego kliknięcie przez Usługobiorcę zostanie odczytane jako potwierdzenie woli utworzenia Konta. Wydawca potwierdzi Usługobiorcy utworzenie Konta przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail Usługobiorcy.
 3. Do logowania do Konta następuje w oparciu o adres e-mail (lub nazwę użytkownika) i hasło podane przez Usługobiorcę w procesie Rejestracji. Hasło może być zmienione przez Usługobiorcę w ustawieniach Konta.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji danych podanych w procesie Rejestracji, w szczególności danych kontaktowych, a jeżeli Usługobiorca pragnie uzyskać fakturę VAT, również danych wskazanych w ust. 1 lit. c-e. Dane te mogą zostać zmienione przez Usługobiorcę w ustawieniach Konta.
 5. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Wydawcą a Usługobiorcą będzie odbywał się pocztą elektroniczną:
  1. do Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w ustawieniach Konta,
  2. do Wydawcy na adres kontakt@municypalne.pl.
 6. Regulamin oraz inne dokumenty regulujące stosunki prawne między Usługobiorcą a Wydawcą będą przekazywane w formie elektronicznej, na co Usługobiorca wyraża zgodę.
 7. Konto nie może być udostępniane osobom trzecim. Nie dotyczy to udostępniania Konta pracownikom Usługobiorcy.
 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za działania dotyczące zmiany ustawień Konta przez osoby trzecie, jeżeli uzyskały one dostęp do Konta Usługobiorcy poprzez podanie hasła, a ujawnienie hasła nie zostało zawinione przez Wydawcę.
 9. Usługobiorca może w dowolnym momencie usunąć Konto poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w ustawieniach Konta.§ 6
Czas, na jaki jest zawierana umowa o świadczenie Usług

 1. Usługi świadczone są na rzecz Usługobiorcy przez czas nieoznaczony.
 2. Umowa o świadczenie Usług Standardowych zostaje zawarta w momencie wyświetlenia przez Usługobiorcę dowolnej strony lub podstrony Portalu, a rozwiązana w momencie opuszczenia tej strony lub podstrony, a w przypadku Usługobiorców, którzy założyli Konto – w momencie usunięcia Konta.
 3. Umowa o świadczenie Usług Premium zostaje zawarta w momencie dostarczenia Wydawcy informacji, o której mowa w § 4 ust. 4.
 4. Wydawca ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług bez podania przyczyn. W takim przypadku Wydawca ma obowiązek złożyć Usługobiorcy stosowne oświadczenie na adres e-mail podany w ustawieniach Konta co najmniej 14 dni przed zakończeniem świadczenia Usług. W przypadku Usług Premium opłaty pobrane od Usługobiorcy za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi zaprzestanie świadczenia Usług Premium, będą zwracane proporcjonalnie do czasu świadczenia Usług Premium.
 5. Wydawca ma prawo do wypowiedzenia umowy świadczenia Usług Premium w przypadku zwłoki Usługobiorcy w płatności za Usługi Premium, jeżeli nie ureguluje on płatności w terminie 7 dni od wezwania Usługobiorcy do wniesienia zaległej płatności.
 6. Usługobiorca może dokonać rezygnacji z Usług Standardowych w dowolnym momencie. Rezygnacja z Usług Standardowych może nastąpić poprzez zamknięcie okna przeglądarki lub przejście do strony internetowej innej niż strona lub podstrona Portalu, a w przypadku Usługobiorców którzy dokonali rejestracji Konta – przez usunięcie Konta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w ustawieniach Konta.
 7. Usługobiorca może dokonać rezygnacji z Usług Premium w dowolnym momencie. W tym celu Usługobiorca powinien przesłać oświadczenie w formie elektronicznej na adres e-mail Wydawcy: kontakt@municypalne.pl lub pisemnie na adres Wydawcy (ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa). Rezygnacja może nastąpić również poprzez usunięcie Konta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w ustawieniach Konta.
 8. W przypadku dokonania rezygnacji z Usług Premium przed końcem okresu rozliczeniowego, za który Usługobiorca dokonał już opłaty, umowa o świadczenie Usług Premium zostaje rozwiązania z ostatnim dniem tego okresu. W pozostałych przypadkach umowa o świadczenie Usług Premium zostaje rozwiązana z dniem dostarczenia oświadczenia o rezygnacji Wydawcy lub z dniem usunięcia Konta przez Usługobiorcę, zależnie od tego w jaki sposób Usługobiorca dokonał rezygnacji.
 9. Usługobiorca będący Konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić poprzez złożenie Wydawcy pisemnego oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu. W tym celu Usługobiorca będący Konsumentem powinien przesłać oświadczenie w formie elektronicznej na adres e-mail Wydawcy: kontakt@municypalne.pl lub pisemnie na adres Wydawcy (ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa). W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jest ona uważana za niezawartą.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji, gdy Usługobiorca będący Konsumentem wyraził wyraźną zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem okresu odstąpienia od umowy.§ 7
Zgłoszenia, reklamacje i odpowiedzialność Wydawcy

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, błędnych danych, awarii, niewłaściwej jakości, przerw w dostępie do Portalu, Usługobiorca powinien zgłosić je Wydawcy, w formie reklamacji na adres e-mail kontakt@municypalne.pl lub pisemnie na adres Wydawcy (ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa), niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana.
 2. Datą złożenia reklamacji jest data doręczenia reklamacji do Wydawcy.
 3. Wydawca rozpatruje reklamacje w terminie do 14 dni od dnia jej złożenia. Brak odpowiedzi Wydawcy na reklamację we wskazanym powyżej terminie uważa się za uznanie reklamacji, w tym za uznanie oświadczenia lub żądania Usługobiorcy za uzasadnione.
 4. Wydawca ma obowiązek dostarczyć Usługi bez wad i obowiązany jest do zachowania należytej staranności, jednak nie ponosi odpowiedzialności za błędy i brak kompletności danych udostępnianych na Portalu, w szczególności jeżeli błędy były spowodowane błędami i brakiem kompletności w źródłach lub zaprzestaniem dostępności źródeł, z których korzysta Wydawca. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o informacje oraz analizy zawarte w Portalu.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości Wydawca podkreśla, że żadnych z Usług ani informacji prezentowanych na Portalu nie należy traktować jako porad czy rekomendacji inwestycyjnych, porad prawnych czy podatkowych.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie i przerwy w dostępie do Portalu pojawiające się z przyczyn niezależnych od Wydawcy, w szczególności takich jak awarie sprzętu czy łącz internetowych.
 7. Wydawca ma prawo do czasowego wyłączenia lub ograniczenia dostępu do Portalu o dowolnej porze w celach aktualizacji, ulepszenia lub utrzymania Portalu lub poszerzenia jego zawartości. W przypadku planowanego czasowego wyłączenia dostępu do Portalu trwającego dłużej niż 2 godziny Wydawca informuje z wyprzedzeniem na Portalu.
 8. Wydawca może zamieszczać na Portalu materiały prasowe, analityczne, reklamowe oraz łącza dostarczane mu przez inne podmioty i dotyczące usług tych innych podmiotów. Wydawca nie odpowiada za tego rodzaju materiały innych podmiotów zamieszczone na Portalu, o ile są oznaczone jako materiały podmiotów trzecich.§ 8
Polubowne rozstrzyganie ewentualnych sporów

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Wydawcą a Usługobiorcą, który jest Konsumentem mogą być rozstrzygane polubownie. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem:
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygania sporów oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  2. miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów;
  3. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  4. organizacji społecznych, zajmujących się ochroną konsumentów (np. Federacja Konsumentów).
 3. W przypadku sporu pomiędzy Wydawcą a Usługobiorcą będącym Konsumentem dotyczącego Usług, Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym poprzez:
  1. złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej (w tym polskim), za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.Załącznik

Wzór odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem

(należy wypełnić i odesłać wyłącznie w razie zamiaru odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia)

NWAF sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 64

00-357 Warszawa

Ja, niżej podpisany/podpisana _________ (imię i nazwisko), zamieszkały/zamieszkała w _______________________ (adres zamieszkania) niniejszym odstępuję od umowy zawartej na odległość z NWAF Sp. z o.o. dotyczącej Usług Premium świadczonych drogą elektroniczną przez portal Municypalne.pl, zawartej w dniu ____________ (data).

 __________________

Data i Podpis Usługobiorcy