Obligacje komunalne. Część 3: Dokumentacja obligacji.

Warunki emisji obligacji

Najważniejszym dokumentem określającym świadczenia jakie przysługują posiadaczom obligacji, sposób realizacji tych świadczeń oraz związane z nimi prawa i obowiązki akcjonariuszy są warunki emisji obligacji. Warunki emisji mają istotne znaczenie niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym czy wtórnym. Zgodnie z ustawą jest to jednolity dokument, który powinien być sporządzony w języku polskim lub (w określonych przypadkach) angielskim.

Warunki emisji zawierają:

  • rodzaj obligacji,
  • oznaczenie emitenta, w tym jego nazwę i siedzibę,
  • adres strony internetowej emitenta,
  • wskazanie decyzji emitenta o emisji,
  • wartość nominalną i maksymalną liczbę obligacji proponowanych do nabycia, opis świadczeń emitenta wynikających z obligacji, wysokość tych świadczeń lub sposób, w jaki będzie ona ustalana, oraz termin, miejsce i sposób ich spełniania, a także określenie dni, według których ustala się uprawnionych do świadczeń,
  • informację o ustanowionych lub planowanych do ustanowienia zabezpieczeniach wierzytelności wynikających z obligacji albo braku zabezpieczenia,
  • miejsce i datę sporządzenia warunków emisji,
  • podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta.

Dodatkowo, w przypadku gdy przewidywane jest oprocentowanie – co w przypadku obligacji komunalnych ma miejsce w zasadzie zawsze – warunki emisji określają wysokość tego oprocentowania lub sposób, w jaki będzie ustalana, datę, od której będzie naliczane, oraz termin, miejsce i sposób jego wypłaty. Gdy przewidywane jest świadczenie niepieniężne – co dla odmiany w przypadku obligacji samorządowych zdarza się niezmiernie rzadko – warunki emisji określają zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. Jeżeli emitent przewiduje możliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji, również powinno to zostać określone w warunkach emisji, podobnie jak cel emisji (o ile został określony, bo nie jest to zawsze wymagane).

W przypadku, gdy ustanowione zostało zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji lub emitent zobowiązał się do ustanowienia takiego zabezpieczenia w przyszłości, w warunkach emisji należy podać wysokość, formę i warunki tego zabezpieczenia, w tym informację o sposobie zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia, datę ustanowienia zabezpieczenia lub planowany termin jego ustanowienia oraz wycenę przedmiotu zabezpieczenia przez uprawnionego biegłego. Należy też wskazać podmiot pełniący funkcję administratora zastawu lub hipoteki, oczywiście o ile umowa taka została zawarta, co jest wymagane w przypadku ustanowienia zabezpieczenia w postaci odpowiednio zastawu lub hipoteki.

Pozostałe dokumenty

W przypadku obligacji nabywanych na rynku pierwotnym, warto też zapoznać się z odpowiednimi dokumentami emisyjnymi. Są nimi w przypadku szeroko dystrybuowanych ofert publicznych dokumenty takie jak prospekt emisyjny, memorandum informacyjne lub (dla najmniejszych emisji) dokument informacyjny. W przypadku ofert kierowanych do wąskiego grona inwestorów, co zdarza się w przypadku obligacji municypalnych najczęściej, emitent sporządza propozycję nabycia. Oprócz informacji o samych papierach wartościowych, dokumenty te określają tryb emisji, w tym zwłaszcza terminy i czynności niezbędne do nabycia obligacji, a także wskazują w jaki sposób obligacje zostaną wydane inwestorom.

Komentarze są wyłączone.