Obligacje komunalne. Część 1: Czym są obligacje?

Zgodnie z ustawową definicją, obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego dalej „obligatariuszem”, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

W praktyce zatem obligacja jest czymś, co swoim charakterem przypomina pożyczkę czy kredyt, jednak ma formę papieru wartościowego. Różnic pomiędzy obligacją a kredytem jest wiele, jednak najbardziej podstawowa sprowadza się do tego, że w przypadku obligacji pożyczkodawców może być wielu jednocześnie na tych samych warunkach i mogą zmieniać się przed upływem terminu na spłatę pożyczki – poprzez kupno lub sprzedaż obligacji. Konstrukcja prawna papieru wartościowego ułatwia bowiem jego oferowanie wielu podmiotom, jak również jego zbywanie. W przypadku kredytów teoretycznie też jest to możliwe, jednak o wiele bardziej skomplikowane i przez to praktykowane wyłącznie przy dużych transakcjach.

Warto podkreślić, że żadne obligacje emitowane w Polsce od 1 lipca 2019 roku nie mogą mieć formy dokumentu (papierowej), ale są rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW). Dzięki temu mają one postać zapisów elektronicznych i każdy obligatariusz może je mieć zapisane w wybranym przez siebie podmiocie prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych – domu maklerskim lub banku.

W Polsce obligacje mogą być emitowane przez osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą lub spółki celowe utworzone wyłącznie w celu emisji obligacji, spółki komandytowo akcyjne, SKOK, Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, międzynarodowe instytucje finansowe, podmioty upoważnione na podstawie innych ustaw oraz właśnie jednostki samorządu terytorialnego i związki takich jednostek. Obligacje emitowane przez JST nazywamy najczęściej obligacjami komunalnymi, municypalnymi lub samorządowymi.

Zasady, na jakich obligatariusze udzielają pożyczki emitentowi, zawarte są w dokumencie warunków emisji obligacji. Informacja o warunkach (parametrach) obligacji oraz o dokumentacji z nimi związanej zostanie przedstawiona w kolejnych artykułach cyklu.

Komentarze są wyłączone.