Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Część 4: Regulacje i budżet.

Głównym źródłem regulacji dotyczących finansów jednostek samorządu terytorialnego jest dział V ustawy o finansach publicznych. Obejmuje on przepisy dotyczące budżetu, uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej JST.

Budżet a uchwała budżetowa

Warto na wstępie wyjaśnić różnicę między budżetem a uchwałą budżetową. Uchwała budżetowa jest pojęciem szerszym, odnoszącym się do uchwały organu stanowiącego jednostki, obejmującej budżet oraz załączniki. Sam budżet jest natomiast rocznym planem dochodów i wydatków oraz rozchodów i przychodów jednostki, uchwalanym na rok budżetowy będący rokiem kalendarzowym.

Przyjmując uchwałę budżetową jednostka samorządu terytorialnego określa:

 • łączną kwotę planowanych dochodów budżetu JST, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
 • łączną kwotę planowanych wydatków budżetu JST, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
 • kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu,
 • łączną kwotę planowanych przychodów budżetu,
 • łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu,
 • limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,
 • 6a) limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy, innych niż określone wyżej,
 • kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST,
 • szczególne zasady wykonywania budżetu w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw,
 • uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy,
 • inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień organu stanowiącego jednostki.

W tym miejscu warto zaznaczyć różnicę pomiędzy dochodami a przychodami, gdyż pojęcia te mają zupełnie inne znaczenie niż np. w finansach przedsiębiorstw. Dochodami JST są środki pochodzące ze źródeł wskazanych w ustawie, których wpływ do budżetu nie wiąże się ze zbyciem majątku gminy lub wzrostem jej zadłużenia (czyli w przypadku przedsiębiorstwa powiedzielibyśmy, że nie obciążają jego bilansu). Przychody natomiast wiążą się na ogół z zadłużeniem gminy lub upłynnieniem jej aktywów (prywatyzacją majątku bądź, ewentualnie stanowią odbicie takich działań

W uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu może także upoważnić zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, zaciągania innych zobowiązań wymienionych w ustawie oraz dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym ustawą.

Załączniki do uchwały budżetowej obejmują:

 • zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST,
 • plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi finansowanych,
 • plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Nadwyżka lub deficyt

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu to nadwyżka (jeśli jest dodatnia) lub deficyt budżetu. W przypadku wystąpienia deficytu, może on zostać pokryty następującymi przychodami:

 • ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę,
 • z kredytów i pożyczek,
 • z prywatyzacji majątku JST,
 • z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
 • z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 • ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych,
 • z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Projekt uchwały budżetowej podlega opiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową (RIO) w zakresie możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego.

Poprzedni artykuł w serii: Część 3: Zadania i wydatki JST.

Komentarze są wyłączone.